Vebro Industri AB © 2010 • info@vebro.se • 

 

 

 

 

 

Vebro Industi AB söker tillstånd till effektivisering av kraftverket. Handlingar finns under nedanstående länkar.

 

Ansökan

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
MKB Bilaga 1 Vattendomstolen 1934-09-21

MKB Bilaga 2 Vattenöverdomstolen 1935-06-25

MKB Bilaga 3 Lilla å uppdämning

MKB Bilaga 4 Vandringshindret Vessigefallen

MKB Bilaga 5 Referenspunkt

MKB Bilaga 6 Förslag på kraftstationsbyggnadens arkitektur 

MKB Bilaga 7 Befintliga åtgärder för vandringsfisk

MKB Bilaga 8 Vattenförekomst Lilla å

MKB Bilaga 9 Sedimenttransport

 

Teknisk beskrivning

 

Kungörelse

 

Huvudförhandling

 

Dom

 

Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Halland och Älvräddarna överklagade domen. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Enligt e-post från Mark- och miljööverdomstolen 2014-07-03 har det beslutet inte överklagats. ?-tecknet i rubriken har bytts till ett !-tecken och bygget startar efter upphandling.

 

Lagakraftbevis